Terug naar het overzicht
Algemene voorwaarden
Download pdf
Artikel 1: Algemeen

Good Summer: Good Summer (handelsnaam van Partyluxe B.V.), KvK 58675353, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Wederpartij: de wederpartij van de verkoper, Wederpartij, de opdrachtgever;
Overeenkomst: De tussen Good Summer en Wederpartij aangegane overeenkomst(en), waarop de Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Good Summer en op alle door Good Summer aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2.2 Indien de Wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Good Summer wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Good Summer.


Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Good Summer, of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de Wederpartij en Good Summer dan wel indien Good Summer uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. Alle mondeling opgegeven speciale prijzen en/of extra kortingen die afwijken van onze normaal geldende prijzen en/of kortingen zijn enkel en alleen als bindend te beschouwen indien dit door Good Summer schriftelijk is bevestigd. Deze schriftelijke bevestiging is eveneens voorwaarde voor gebondenheid indien de overeenkomst is gesloten door tussenkomst van een vertegenwoordiger van Good Summer.


Artikel 4: Betaling

4.1 Betalingen aan Good Summer dienen te geschieden binnen 14 dagen, of binnen de daarvoor schriftelijk overeengekomen afwijkende termijn, na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook, ten kantore van ons netto contant of op een door ons aan te wijzen (bank)rekening. Betaling geschiedt effectief in euro.
4.2 Contante betaling is slechts mogelijk indien zulks geschiedt aan een daartoe bevoegde en door Good Summer schriftelijk gevolmachtigde medewerker. Ondertekening van de betreffende factuur door een medewerker van Good Summer op het tijdstip van levering en contant betaling met vermelding van datum, levering en “voldaan”, is noodzakelijk. Bij niet ondertekening wordt de betaling geacht niet te zijn verricht.
4.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de Wederpartij in verzuim en in gebreke. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand beschouwd.
4.4 De Wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien Good Summer daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Van iedere verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door Wederpartij uitdrukkelijk afstand gedaan.
4.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Indien goederen aan Wederpartij geleverd zijn onder een (verlengd) eigendomsvoorbehoud en het eigendomsvoorbehoud, om welke reden dan ook, waaronder mede (oneigenlijke) vermenging of vervreemding van het goed, niet uitgeoefend kan worden strekken gedane betalingen, ondanks het in artikel 4.5 bepaalde, steeds ter voldoening van facturen waarvan het eigendomsvoorbehoud niet kan worden geëffectueerd.
4.7 Indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Good Summer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van opschorting.
4.8 De voor het incasso van enig door Wederpartij aan Good Summer verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Wederpartij. De voor rekening van Wederpartij komende buitengerechtelijke kosten bedragen, tenminste 15% van het met inbegrip van rente, door de Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,00, tenzij Wederpartij een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.
4.9 Indien Wederpartij een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan Good Summer verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.


Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage?, service? en keuringswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Good Summer heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen bij verhoging van kostprijscomponenten indien en voor zover deze verhoging niet leidt tot een prijsverhoging van meer dan 10%. Wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
5.3 Onder kostprijscomponenten wordt onder meer verstaan: verhoging van inkoop? en/of grondstofprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen, als ook euro? noteringen van vreemde valuta.
5.4 Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van Good Summer. Bij aflevering elders op verzoek van Wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van Wederpartij.


Artikel 6: Levering

6.1 Overeengekomen leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Levering geschiedt in beginsel af depot Good Summer.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Good Summer bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.
6.3 Het risico van de zaken gaat van Good Summer over op de Wederpartij op het moment van levering.
6.4 Indien de Wederpartij verhinderd is zaken in ontvangst te nemen, gaat het risico van de zaken over op de wederpartij op het moment dat de wederpartij in verzuim is de zaken in ontvangst te neen.
6.5 In de voorgaande leden van dit artikel is met “levering” tevens “aflevering” of “afgifte” bedoeld in de gevallen dat de overeenkomst een huurovereenkomst betreft.
6.6 Zolang Wederpartij niet voldaan heeft aan al zijn verplichtingen jegens Good Summer, voortvloeiende uit de reeds gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, waaronder mede wordt begrepen verplichtingen van Wederpartij jegens Good Summer een schadevergoeding te voldoen wegens een onrechtmatige daad en/of tekortschieten in de nakoming van Good Summer het eigendom van alle geleverde en nog te leveren goederen voor. In dat geval gaat de eigendom eerst over op Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Good Summer heeft voldaan.


Artikel 7: Transport

Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materiaal aan het depot. Heen en terug transport zijn voor rekening van Wederpartij en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid. In geval van transport door Good Summer en/of hulp bij het laden en lossen wordt daarvoor kosten aan Wederpartij in rekening gebracht op basis van een vastgesteld bedrag per manuur voor transport en uurtarief per manuur. Indien en voor zover Good Summer het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de Wederpartij aan Good Summer is verstrekt, door Good Summer als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Wederpartij dient ervoor te zorgen, dat de plaats van de bestemming gemakkelijk te bereiken is voor gemotoriseerd transport. Aan het einde van de huurperiode dienen de goederen voor oplading klaar te liggen.


Artikel 8: Eigendom en zekerheid

8.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Good Summer, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk de gehuurde toe?eigent, is sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
8.2 Wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van Good Summer, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
8.3 Wederpartij zal Good Summer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien Wederpartij kennis draagt van een mogelijk of dreigend beslag op de zaak, dient hij Good Summer hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Wederpartij aan Good Summer telkens en op eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
8.4 Bij beslag op (een deel van) een gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms?) rechten van Good Summer.
8.5 Wederpartij is steeds verplicht op het eerste verzoek van Good Summer terstond genoegzame en in de door Good Summer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen. Zolang Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Good Summer gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8.6 Indien Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 8.5, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is Wederpartij in verzuim. Good Summer is gerechtigd alle leveringen op te schorten en zelfs de gesloten overkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onverminderd haar verder toekomende rechten, waarbij Wederpartij de hieruit voor Good Summer voortvloeiende kosten en schade dient te vergoeden.
8.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Wederpartij per huurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
8.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Good Summer de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Good Summer op schadevergoeding.
8.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Good Summer echter het recht om door Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 9: Derdenbeding

9.1. Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van een gehuurd goed bij en derde kan (komen te) berusten of dat een gehuurd goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Good Summer te vorderen heeft of mocht hebben.
9.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Wederpartij het gehuurde goed op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Wederpartij zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde goed zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Good Summer jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
9.3. Indien de derde het gebruik van het gehuurde goed door Wederpartij zou willen continueren, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
9.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
9.5. Het hiervoor in lid 1 t/m lid 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Wederpartij, noch door Good Summer worden herroepen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Good Summer in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
10.2 Wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door Good Summer gemaakte reparatie? en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan Good Summer wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Good Summer tot vordering van werkelijk schade.
10.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, aan de Good Summer schriftelijk te worden medegedeeld.
10.4 Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
10.5 Wederpartij vrijwaart Good Summer volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
10.6 Het gehuurde is door Good Summer in beginsel niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Wederpartij dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
10.7 De aansprakelijkheid van Good Summer is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.8 Tevens is de aansprakelijkheid van Good Summer beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Good Summer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.
10.9 De aansprakelijkheid van Good Summer kan nimmer meer bedragen dan de overeengekomen verkoopprijs, dan wel (in geval van verhuur) de overeengekomen huurprijs voor een periode van 4 weken. In geen geval kan de aansprakelijkheid van Good Summer meer bedragen dan € 25.000,?.
10.10 Wederpartij zal Good Summer vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
10.11 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.


Artikel 11: Huurperiode

11.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst is vermeld.
11.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon? en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
11.3 Wederpartij dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Good Summer te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
11.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft Good Summer het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.
11.5 De huurperiode eindigt nadat Good Summer het huurobject heeft ingenomen, heeft geïnspecteerd, akkoord heeft bevonden en zulks schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd door het ondertekenen van een retourbon/huurovereenkomst. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van een gehuurd goed, waar dan ook, wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode; ook niet indien zulks geschied op één van de vestigingen van Good Summer.


Artikel 12: Gebruik en onderhoud

12.1 Wederpartij is verplicht het gehuurde object te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer, doch niet uitsluitend, inhoudt:
(a) dat Wederpartij het huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aardgeschikt is;
(b) dat Wederpartij het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Good Summer hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat Wederpartij het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat Wederpartij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging
en/of verlies van het huurobject;
(e) dat Wederpartij het huurobject niet verhuist of verplaatst, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de Good Summer is verkregen;
(f) dat Wederpartij geen crêpe papier, tape of andere materialen waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat deze niet zonder beschadiging van het huurobject kunnen worden verwijderd, op het huurobject aanbrengt;
(g) dat Wederpartij zorg draagt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen die aan het gebruik of aanwezig hebben van het huurobject verbonden zijn;
(h) dat het huurobject te allen tijde goed bereikbaar is per vrachtwagen of ruw?terrein heftruck;
(i) dat in het geval van een toiletwagen een water? en rioolaansluiting beschikbaar is;
(j) dat Wederpartij ervoor zorg draagt dat bij sneeuwval het dak van een huurobject steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is;
(k) dat het huurobject met haringen van één meter gezekerd kunnen worden;
(l) dat Wederpartij een huurobject nimmer onbeheerd op een vrij toegankelijke plaats stalt.
12.3 Het is Wederpartij verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Good Summer.
12.4 Indien Good Summer de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Wederpartij hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Wederpartij desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo? en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Wederpartij gebruikelijke werktijden.
12.5 Wederpartij is gehouden het huurobject schoon, onbeschadigd en in oorspronkelijk staat aan Good Summer ter beschikking te stellen. Good Summer zal het huurobject binnen 14 dagen na retournering inspecteren.


Artikel 13: Reclame

13.1 Wederpartij zal op het tijdstip van levering, afname of aflevering van enig goed, het goed inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst tekenen. Daarbij zal Wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
13.2 Iedere reclame terzake van onvolledige of onjuiste levering dan wel ter zake van gebreken moet onmiddellijk, in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst of aflevering van de goederen, schriftelijk aan Good Summer kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan er geen vervangende en kosteloze leveringen zullen plaatsvinden en er geen aanspraak bestaat op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij niet tijdige reclame geldt de (af)levering als geaccepteerd.


Artikel 14: Teruggave na einde Huurovereenkomst

14.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Wederpartij het huurobject gereinigd en ? afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik van het huurobject in overeenstemming met wat van een goed Wederpartij verwacht mag worden ? in de oorspronkelijke staat terug aan Good Summer door het huurobject aan Good Summer ter beschikking te stellen op de plaats waar Good Summer het huurobject aan Wederpartij ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld.
Wederpartij stelt het huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
14.2 Stelt Wederpartij het huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan geraakt Wederpartij in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Good Summer vereist is. Wederpartij verbeurt dan tevens een boete ten bedrage van drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Good Summer recht op volledige vergoeding van alle schade, die Good Summer lijdt als gevolg van het tekortschieten door Wederpartij in de nakoming van de verplichting om het huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Good Summer dan gerechtigd, en door Wederpartij uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Wederpartij.
14.3 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is Wederpartij aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Good Summer ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Wederpartij aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.


Artikel 15: Annulering

15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Wederpartij ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Good Summer het recht nakoming te eisen.
15.2 Indien Good Summer een annulering accepteert, is Good Summer gerechtigd aan Wederpartij alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.


Artikel 16: Wanprestatie

16.1 Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Good Summer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
16.2 Good Summer heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Good Summer ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 17: Overmacht

17.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, die niet waren te voorzien en waarop Good Summer geen invloed hebben kunnen uitoefenen inclusief werkstakingen binnen Good Summer .


Artikel 18: Toepasselijk recht en Forumkeuze

Niettemin heeft Good Summer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.18.1 Op elke offerte c.q. overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Good Summer en Wederpartij zijn ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s?Gravenhage. Niettemin heeft Good Summer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.